%%PUAN%%
%%SONUC%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A

Omurilik

B

Pankreas

C

Böbrekler

D

Akciğerler

Soru 3

Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

A

Dudakların morarması

B

Göz bebeklerinin küçülmesi

C

Göğüs hareketlerinin kaybolması

D

Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması

Soru 5

Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

A

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru A Şıkkı

B

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru B Şıkkı

C

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru C Şıkkı

D

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 5. Soru D Şıkkı

Soru 6

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A

Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

B

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi

C

Uygulama hızının dakikada 30 bası olacakşekilde ayarlanması

D

Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekildebası uygulanması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

A

Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B

Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C

Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D

Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

Yara içinin kurcalanması

B

Yarada kanama varsa durdurulması

C

Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

D

Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

A

Şişlik

B

Kızarma

C

İşlev kaybı

D

Hareket ile azalan ağrı

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

A

Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi

B

Genellikle göğüs ortasında başlaması

C

Dinlenmekle geçmemesi

D

Uzun süreli olması

Soru 11

I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A

I ve IV.

B

II ve III.

C

I, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

A

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi

B

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

C

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

D

Kazazedeye yakın mesafede durulması.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A

Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B

Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek

Soru 14

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A

Gabari

B

Taşıma sınırı

C

Dingil ağırlığı

D

Azami ağırlık

Soru 15

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.

Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A

Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B

Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C

Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D

Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Soru 16

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 16

A

Hemzemin geçit

B

Kontrollü demir yolu geçidi

C

Kontrolsüz demir yolu geçidi

D

Tramvay hattı ile oluşan kavşak

Soru 17

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru A Şıkkı

B

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru B Şıkkı

C

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru C Şıkkı

D

 23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları 17. Soru D Şıkkı

Soru 18

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 18

A

I. Yol ver - II. Girişi olmayan yol

B

I. Dur - II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C

I. Taşıt trafiğine kapalı yol - II. Girişi olmayan yol

D

I. Azami hız sınırlaması - II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Soru 19

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 19

A

Bisiklet yolunu kullanması

B

Yayaları ikaz ederek bekletmesi

C

Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

D

Bu bölgede azami 30 kilometre/saathızla gitmesi

Soru 20

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 20

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

1 ve 3

D

2 ve 3

Soru 21

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 21

A

Hızını azaltması

B

Öndeki aracı geçmesi

C

Takip mesafesini artırması

D

Duraklama yapmaktan kaçınması

Soru 22

Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

A

2

B

3

C

6

D

7

Soru 23

Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

A

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B

Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C

Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi

Soru 24

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A

Takip mesafesi kuralına uyulmaması

B

Görüş mesafesinin kötü olması

C

Öndeki aracın durması

D

Havanın yağışlı olması

Soru 25

Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 25

A

Yalnız 3

B

1 ve 2

C

2 ve 3

D

1, 2 ve 3

Soru 26

Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A

I ve III.

B

I, II ve IV.

C

II, III ve IV.

D

I, II, III ve IV.

Soru 27

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 27

A

1 - 2 - 3 - 4

B

1 - 2 - 4 - 3

C

2 - 1 - 4 - 3

D

4 - 1 - 2 - 3

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A

Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

B

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

C

Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

D

Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.

Soru 29

• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A

Durmak

B

Duraklamak

C

Hızı azaltmak

D

Vites değiştirmek

Soru 30

Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D

Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde,uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru 31

Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

A

Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D

Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru 32

Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A

ASR

B

ABS

C

Emniyet kemeri

D

Hava yastığı

Soru 33

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A

Yalnız III

B

I, II ve IV.

C

I, III ve IV.

D

II, III ve IV.

Soru 34

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A

10

B

15

C

20

D

25

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A

Temiz olmayan yakıt kullanılması

B

Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması

C

Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi

D

Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması

Soru 36

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 36

A

Yakıt tüketimini azaltmak

B

Aracın fren mesafesini kısaltmak

C

Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D

Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak

Soru 37

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

23 Aralık 2017 Ehliyet sınav soruları Soru 37

A

I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks

B

I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel

C

I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft

D

I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

Soru 38

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A

Yakıt bitmiştir.

B

Batarya zayıflamıştır.

C

Lastik basınçları düşüktür.

D

Motor yağ seviyesi azalmıştır.

Soru 39

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A

Bujiler

B

Akü suyu

C

Motor yağ seviyesi

D

Depodaki yakıt seviyesi

Soru 40

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A

Polen filtresinin

B

Yağ filtresinin

C

Araç lastiklerinin

D

Cam sileceklerinin

Soru 41

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A

Bujinin daha iyi ateşlemesine

B

Farların daha canlı yanmasına

C

Akünün daha çabuk bitmesine

D

Elektrik tesisatının yanmasına

Soru 42

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A

Motorun hararet yapmasına

B

Motor devrinin yükselmesine

C

Klimanın düzensiz çalışmasına

D

Akünün kısa zamanda bitmesine

Soru 43

I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A

Yalnız III

B

I ve II.

C

I ve III.

D

II ve III.

Soru 44

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A

Çevre kirliliğinin artması

B

Sürüş konforunun azalması

C

Trafik yoğunluğunun artması

D

Aracın daha az yakıt tüketmesi

Soru 45

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A

Beden dili

B

Konuşma üslubu

C

Trafik adabı

D

Trafikte hak ihlali

Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A

Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması

B

Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

C

Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi

D

Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi

Soru 47

Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

A

Aşırı tepki gösterilmesi

B

Kaba ve saldırgan davranılması

C

Kızgın biçimde kornaya basılması

D

Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması

Soru 48

Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

A

Empati

B

Tahammül

C

Beden dili

D

Konuşma üslubu

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

A

Yüzün kızarması

B

Kaşların çatılması

C

Yumrukların sıkılması

D

Kontrollü davranılması

Soru 50

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A

I. doğru, II. yanlış

B

I. yanlış, II. doğru

C

Her ikisi de doğru

D

Her ikisi de yanlış

Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments